commissie van Hirsch Ballin adviseert poker te legaliseren

Minister Hirsch Ballin van het CDA welke constant heeft geroepen dat poker niet gelegaliseerd moest worden is in zijn spreekwoordelijke hemd gezet door een door hem ingestelde commissie welke het advies heeft uitgebracht om internet poker te legaliseren. Als het nieuwe kabinet het uitgebrachte advies volgt zal Nederland waarschijnlijk Frankrijk volgen welke een paar maanden geleden ook het internet pokeren heeft vrijgegeven middels een licentie systeem waarmee een beperkt aantal aanbieders poker via het internet mogen aanbieden. Op deze manier houdt de controle op het internet poker en kan men wellicht ook de nodige belastingen heffen bij de poker aanbieders zelf. Uiteindelijk zal deze rekening weer terecht komen bij de pokerspelers. Hiermee wordt echter waarschijnlijk wel het monopolie van het Holland Casino opgeheven.

In het eindrapport van de Adviescommissie Kansspelen via internet is het advies na te lezen om het poker verder te regulieren. Het gaat te ver om dit advies rapport in zijn geheel hier te plaatsen, echter is de management samenvatting zeker de moeite waard:

MANAGEMENTSAMENVATTING
1. De Adviescommissie kansspelen via internet heeft in de periode oktober 2009 – juli 2010 onderzoek gedaan naar de regulering van kansspelen via internet, met het oog op een mogelijke verdergaande legalisering. Dit rapport aan de Minister van Justitie bevat de resultaten van dat onderzoek. De Commissie is bij haar werkzaamheden uitgegaan van de hoofddoelstellingen van het kansspelbeleid (beperking van kansspelverslaving; consumentenbescherming; criminaliteitsbestrijding), het wettelijke stelsel van basisverbod en uitzonderingen via vergunningen (‘nee, tenzij’), en de kanalisatiegedachte. Deze uitgangspunten verzetten zich in beginsel niet tegen het gebruik van internet voor kansspelen.

2. De Commissie constateert dat een deel van de kansspelen op internet reeds is gelegaliseerd onder één van de bestaande regulatoire regimes, met name landelijke loterijen en sportweddenschappen. Dit lijkt niet op bezwaren te stuiten en de Commissie ziet dan ook geen reden om dit te veranderen. Wel adviseert de Commissie in alle gevallen expliciet in de betrokken vergunning aanbod via internet toe te staan en passende internetspecifieke voorschriften op te nemen.

3. De Commissie constateert echter ook dat niet-gelegaliseerde kansspelen via internet op grote schaal aangeboden, bevorderd en gebruikt worden, en dat handhaving via de strafrechtketen niet of nauwelijks plaatsvindt. Gezien de hoofddoelen, het basisverbod en de rol van kanalisatie in het Nederlandse kansspelbeleid, adviseert de Commissie om een deel van de illegale kansspelen via internet te legaliseren. Deze legalisering dient naar het oordeel van de Commissie beperkt te blijven tot poker. Alleen bij poker is sprake is van een zodanige kennelijk bestaande vraag dat kanalisatie opportuun is. Het leeuwendeel van het gebruik van illegale kansspelen via internet heeft immers betrekking op poker; de deelname aan andere kansspelen vormt slechts een fractie van die aan poker. Daarnaast zijn er allerlei argumenten van praktische aard om de legalisatie te beperken tot poker.

4 Gezien het evolutionaire karakter van het Nederlandse kansspelbeleid heeft de Commissie onderzocht of poker via internet gelegaliseerd zou kunnen worden via één of meer van de bestaande regulatoire regimes (zoals bij de reeds gelegaliseerde kansspelen via internet). De grote landelijke regimes, zoals die voor casinospelen, zijn echter bijna alle toegespitst op monopolies. De Commissie betwijfelt of een enkele nieuwe toetreder op de pokermarkt in staat zal zijn om een significant marktaandeel te veroveren op de gevestigde illegale aanbieders, en beschouwt een monopoliestelsel daarom als een onvoldoende basis voor een succesvolle kanalisatie. Het enige landelijke regime dat is ingericht voor grote aantallen vergunninghouders is het speelautomatenregime. Maar dat
is toegespitst op fysieke automaten op fysieke locaties, en wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd door lokale overheden op basis van lokale omstandigheden. Het is daardoor geen goede basis voor het reguleren van een niet aan fysieke locaties gebonden medium als internet.

5. Om die reden adviseert de Commissie om een nieuw ‘internetregime’ in het leven te roepen. Dit regime moet nadrukkelijk beogen (een deel van) de huidige illegale pokeraanbieders onder een legaal regime te brengen, zoals destijds met succes gebeurd is bij de invoering van het speelautomatenregime. Gezien de uitgangspunten van het kansspelbeleid moet dit regime uitgaan van een beperkt aantal vergunningen, die aan een termijn zijn gebonden en periodiek worden toegewezen via een open en transparante procedure.

6. Tenslotte heeft de Commissie zich gebogen over de bestrijding van het illegale aanbod. Ze heeft hierbij geconstateerd dat er knelpunten bestaan die samenhangen met handhaving via de strafrechtketen. Om deze te vermijden adviseert de Commissie zo snel mogelijk de beoogde invoering van een gespecialiseerd bestuursorgaan te realiseren. Dit orgaan moet beschikken over verregaande bestuursrechtelijke bevoegdheden voor onderzoek en sanctieoplegging. Deze bevoegdheden moeten betrekking hebben op zowel het toezicht op het legale aanbod als de handhaving ten aanzien van het illegale aanbod.
Een ander belangrijk knelpunt is de handhaving ten aanzien van illegaal aanbieders vanuit het buitenland. Daarom adviseert de Commissie te trachten illegale aanbieders af te snijden van hun Nederlandse publiek. Dit is mogelijk door het invoeren en handhaven van een verplichting voor Nederlandse dienstverleners (zoals internet service providers, betaaldienstverleners en media) om niet langer mee te werken aan het onderhouden van contacten tussen illegale aanbieders en het Nederlandse publiek (zoals dataverkeer, betalingsverkeer, en reclame).

7. De implementatie van de elementen van dit advies ligt op verschillende niveau’s. De onder punt 2 genoemde aanpassing van de vergunningen vereist geen nadere wet- of regelgeving en kan meteen ter hand worden genomen. Het onder punt 6 genoemde gespecialiseerd bestuursorgaan vereist een spoedige invoering van het lopende Wetsvoorstel Ksa. Verdergaande bevoegdheden voor dit orgaan vereisen wijziging van de Wet op de kansspelen, hetzij via invlechting in het Wetsvoorstel Ksa, hetzij via een apart wetsvoorstel. De andere elementen, met name het nieuwe internetregime en de maatregelen gericht op het afsnijden van illegale aanbieders van hun Nederlandse publiek, vereisen in ieder geval een nieuw wetsvoorstel.

Bron 

Dit bericht is geplaatst in Poker. Bookmark de permalink.